Huvitavat lugemist

  • 18. märts 2016

Kogemuspäev „Kiusamisest vabaks!“ Tartu Variku Koolis

Vahetult enne sõbrapäeva koguneti „Kiusamisest vabaks!“ metoodikakeskuste Tartu Lasteaed Naerumaa ja Tartu Variku Kooli algatusel kogemuspäevale. Esmakordselt Eestis said Tartu Variku Koolis kokku nii linna kui maakonna lasteaedade ja koolide esindajad, et kuulda teiste kogemusi, jagada muljeid „Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamisest, saada tuge, särtsu ja värskeid mõtteid ning samuti julgustada neid, kes programmiga veel ühinenud […]

  • 26. jaanuar 2016

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Ene Tigas,  Põlva Lasteaed Lepatriinu direktorFoto: Põlva Lasteaed Lepatriinu kodulehekülg  Väärtused on nagu prillid, läbi mille ma vaatan  maailma; hindan, mis on hea ja mis on halb, ning  teen oma valikud. (Merike Mitt) Kasvukeskkonnast mõeldes peame sageli silmas kodu. Tegelikult on aga kasvukeskkond kõik, mis last igapäevaselt ümbritseb: kodu; lasteaed; mängukaaslased; mänguväljakud; erinevad inimesed, kellega […]

  • 18. jaanuar 2016

Kuidas kaasata “Kiusamisest vabaks!” metoodikasse terve koolipere?

Margarita Remnjova, Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog Ilmselt tegelevad kõik koolid ja lasteaiad kiusamisega seotud probleemidega. Tihtipeale kulub kogu aeg ning ressurss konflikti lahendamisele ja ennetamine jääb justkui tahaplaanile. “Kiusamisest vabaks!” metoodika on aga meile suurepärane abivahend, mis aitab tegeleda just vajaka jäänud ennetamisega. „Kiusamisest vabaks!“ juhendajad teevad vapustavat tööd, kuid kui tublid nad ka poleks, vajavad […]

  • 16. september 2015

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Tiia Kõnnussaar, Tartu Ülikooli Eetikakeskus Oled sattunud laste konflikti keskele. Kuidas käitud: kas a) ignoreerid lapsi, b) saadad nad laiali ega tunne huvi, kes alustas ja miks, c) määrad kõigile karistuse või d) püüad lastega koos arutada, millest tüli alguse sai? Ja mis kõige tähtsam: miks valid ühe või teise käitumisviisi? Ülaltoodu on ruumi kokkuhoiu […]

  • 16. september 2015

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Tekst: Kadi Hainas Kui Sven Ersling, praegune Tallinna Lasteaed Kaseke hoolekogu esimees, kolm aastat tagasi hoolekogu liikmeks valiti, sai ta mõne koosoleku ning vastuseta jäänud küsimuse järel aru – hoolekogu töökorraldus ei saa endisel kujul jätkuda. „Iga kord, kui keegi midagi sisulist küsis, ei tulnud sellele vastust ning suhtuminegi oli tõrjuv,“ kirjeldab Ersling sisulist teadmatust, […]

  • 16. september 2015

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Tiina Peterson, HTMi üldharidusosakonna peaekspert Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Väärtuskasvatus […]

  • 16. september 2015

Tallinna Ülikooli koostöö Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Kerstin Kööp, Tallinna Ülikooli lektor Tallinna Ülikool on olnud Lastekaitse Liidu pikaajaline koostööpartner. Kui „Kiusamisest vabaks!“ metoodika Eestis käivitus, loodi Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi õppekavasse valikaine “Sotsiaaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteaias”, mis on aastate jooksul olnud üliõpilaste seas väga populaarne. Sellest õppeaastast on aine ülikooli õppekavas juba kohustuslik.  Loengu raames käsitletakse „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat, tutvustatakse […]

  • 16. september 2015

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Leida Talts, „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ uuringute hindamis- ja monitooringurühma juht, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor  „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringute eesmärgiks on saada tõenduspõhist tagasisidet  metoodika väärtusest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades. Seejuures keskendutakse nii rahulolule koolitustega kui meetodi rakendamisele ja selle mõjule õpetajate, laste ning lapsevanemate vaatenurgast. Eesmärgiks on kujundada positiivseid, kiusamisolukordi ennetavaid sotsiaalseid suhteid […]

  • 5. mai 2015

Laste osalus ja noorte kaasamine koolis

1. juuni – 15. oktoober 2015 viis Lastekaitse Liit läbi  uuringu, mille foookuses on  koolikeskkond, millega lapsed ja noored igapäevaselt kokku puutuvad. Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” eesmärgiks oli laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus välja selgitada, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda […]

Easysoftonic