Programmi võrgustik ja partnerid

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ võrgustik

„Kiusamisest vabaks!“ võrgustikul on kolm osapoolt: rahvusvaheline koordinaator, riiklikud koordinaatorid ja võrgustiku liikmed. Lisaks on programmil „Kiusamisest vabaks!“ tugevad koostööpartnerid.

Rahvusvahelised koordinaatorid vastutavad The Mary Foundation ja Save the Children Denmark peakorterites võrgustiku globaalse koordineerimise ja juhtimise eest ning juhendavad programmi tegevustes riiklike koordinaatoritega.

Riiklikud koordinaatorid vastutavad riigi tasandil võrgustiku toimimise, juhtimise ning kvaliteedi tagamise eest. Nad julgustavad ja toetavad võrgustiku tegevusi Eestis, jagavad vajalikku teavet liikmetele ning võrgustiku tööst huvitatutele ja informeerivad rahvusvahelisi koordinaatoreid võrgustiku tegevustest.

Võrgustiku liikmed on programmiga liitunud haridusasutused. Iga asutuse määratud koordinaatorid ja/või töörühmad teevad koostööd ja suhtlevad riikliku koordinaatoritega ja teiste võrgustiku liikmetega. Liikmed on peamised võrgustiku tegevuste elluviijad.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koostööpartnerid

  • Kiusamisvaba Haridustee Koalitsiooni liikmed – Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel  töötavad selle nimel, et iga kool ja lasteaed saaks võimaluse kasutada endale sobivat kiusamisvastast lähenemist. Liikumise liikmete koostöös valmis 2017. aastal kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mille kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga. Kontseptsiooni koostamisel olid kaasatud kiusamisvaba haridustee liikumise liikmed, kelle ringi kuuluvad nüüdseks MTÜ Lastekaitse Liit (programm „Kiusamisest vabaks!”), Tartu Ülikooli eetikakeskus, SA Kiusamisvaba Kool (KIVA), MTÜ NÜ TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut (VEPA), Õpilasesinduste Liit (projekt „Salliv kool”) ja MTÜ Peaasjad.
  • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut – tutvustab programmi „Kiusamisest vabaks!“ oma valikkursuse „Sotsiaalsed suhted lasteaias ja koolis” raames. Lisaks sellele viib Tallinna Ülikool läbi uuringuid, juurutab programmi tulemusi õpetajate täienduskoolituses ja üliõpilaste pedagoogilistel praktikatel ning tutvustab programmi uuringutegevusi ja -tulemusi.
Easysoftonic