Kuidas kaasata “Kiusamisest vabaks!” metoodikasse terve koolipere?

Margarita Remnjova, Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog

Ilmselt tegelevad kõik koolid ja lasteaiad kiusamisega seotud probleemidega. Tihtipeale kulub kogu aeg ning ressurss konflikti lahendamisele ja ennetamine jääb justkui tahaplaanile. “Kiusamisest vabaks!” metoodika on aga meile suurepärane abivahend, mis aitab tegeleda just vajaka jäänud ennetamisega.

„Kiusamisest vabaks!“ juhendajad teevad vapustavat tööd, kuid kui tublid nad ka poleks, vajavad ka nemad tuge ning abi. Seda saavad pakkuda nii lapsevanemad, kolleegid kui ka õpilased ise.

Kolleegina, sotsiaalpedagoogina kui ka Kalamaja Põhikooli “Kiusamisest vabaks!” koordinaatorina leidsin, et heaks mooduseks abistamaks metoodikaga tegutsevaid klassijuhatajaid, on kaasata võimalikult palju inimesi kogu kooliperest. 

Esiteks on oluline, et metoodika ja selle väärtustega oleksid kursis kõik õpetajad ja juhtkond. Kui juhtkond ja kolleegid on toetavad ning räägivad samadest väärtustest, mis metoodikaga kaasas käivad, tulevad ka tulemused kiiremini.

Sõprusprogramm aitab luua häid suhteid väiksemate ja suuremate vahel

Metoodika näeb meie koolis ette ka sõprusprogrammi “Paremad sõbrad“. Selle peamiseks eesmärgiks on, et erinevas vanuses lapsed saaksid sõpradeks ja kooliskäimine muutuks meeldivamaks nii suurtele kui ka väikestele. See programm annab noorematele õpilastele suurema turvatunde ja vanemad õpilased näevad, et neid väärtustatakse. Samuti aitab see luua turvalise ja hooliva koolikeskkonna, kus kesksel kohal on üksteise austamine.

Kuid enne, kui me üheskoos väiksematele lastele suuremaid sõpru otsima hakkasime, leidsime, et

esmalt tuleb metoodika ning sellega kaasnevate väärtustega kurssi viia ka vanemad koolikaaslased. Nii me arutasimegi nelja põhiväärtuse üle, milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus, ka vanemate klasside õpilastega. Selleks sobisid suurepäraselt inimeseõpetuse tunnid. Jutu kinnistamiseks püüdsime ka neid väärtusi veidi põnevamalt esile tuua.

 On arusaadav, et me ei saa ega taha kedagi sundida teisega sõber olema. Kuid kuidas siis viia kokku suuremad ning väiksemad sõbrad? Selleks arutasime väikestega meie kooli probleemide üle ning panime need kirja. Seejärel pakkusid nad ise lahendusi välja ning väikesed jõudsid järeldusele, et probleemide lahendamisega saavad neid aidata suuremad õpilased. Sama tegime ka vanemate õpilastega. Selle tulemusena sündis õppevideo, mis rääkis meie kooli ühistest muredest ning nende lahendustest. Video loomisest võtsid osa nii suured kui ka väikesed, kes protsessi käigus omavahel tutvusid ning suhtlevad omavahel siiani.

Vanemad õpilased käivad hea meelega vahetunnis noorematega mängimas ning ka pisikesed ise lähevad kallistama ning kontakti otsima.


Kui jutud räägitud, oli aeg tegutseda

Lisaks oleme teinud ühiseid üritusi, kus on samuti põhiteemadeks meie väärtused. Ühel üritusel pidid lapsed ise väärtuste teemalisi etteasteid välja mõtlema. Mõned laulsid, teised tegid etenduse või rollimängu. Selline üritus näitab lastele, et salliv, hooliv, austav ja julge ei tule olla mitte ainult oma klassis vaid kogu koolis. Lisaks ei ole ükski klassigrupp selles üksi, vaid kõik töötavad koos selle nimel, et luua head klassikeskkonda.

Kindlasti on veel tegevusi, mis toetavad turvalise ja hooliva koolikeskkonna loomist ning need olid kõigest üksikud paljudest näidetest. Tahan eelkõige rõhutada, et mida paremat tulemust me soovime saavutada, seda rohkem inimesi peame sellesse kaasama! Mina ja minu kolleegid oleme arvamusel, et „Kiusamisest vabaks!“ metoodikasse tuleb uskuda ning võtta seda kui ühte loomulikku osa.

Artikkel ilmus Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last detsember 2015 numbris.

Easysoftonic