Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Tiina Peterson, HTMi üldharidusosakonna peaekspert

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist.

Väärtuskasvatus soodustab arutelu ja ühist arusaamist väärtustest, mille mõtestamine ja järgimine võimaldab ületada ühiskonna valupunkte, näiteks vähest sidusust, madalat kodanikuaktiivsust ja vägivalla levikut. Turvalise ja väärtuskeskse õppekeskkonna tagamist toetavad riiklikes õppekavades toodud eesmärgid ja põhimõtted. Õppekava üldosades on kirjeldatud kultuuri- ja kodanikupädevuse eesmärkide saavutamist ning seeläbi turvalisuse suurendamist. Haridus- ja Teadusministeerium toetab kiusamise vastaste programmide tegevust ja arendustööd lasteaedades ja koolides.

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika arendamisel on tähtis Lastekaitse Liidu, Taani lastekaitse organisatsiooni „Save the Children“ ja Taani kroonprintsessi Mary Fondi vastastikune rikastav koostöö. Meie partnerid Taanist on öelnud, et imetlevad Eesti hästi toimivat koostöövõrgustikku riigi tasandil – Lastekaitse Liit, ülikoolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused, lasteaiad ja koolid ning Haridus- ja Teadusministeerium. Võtmeteguriks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamisel on, kuivõrd tulemuslikult suudavad lasteaiad ja koolid metoodika abil luua arengusõbraliku õpikeskkonna lastele, lastevanematele, õpetajatele, õppeasutuste personalile ja juhtidele. See nõuab valmisolekut muutusteks ja koostöiseks õppimiseks. Suur tänu Lastekaitse Liidule ja kõigile koostööpartneritele eduka „Kiusamisest vabaks!“ metoodika arendamise ja levitamise eest! Õppimise ja avastuste rohket 2015/2016. õa-t.

Artikkel ilmus sügis 2015 ajakirjas Märka Last.

Easysoftonic