“Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemusuuringud – artikkel teadusajakirjas Early Child Development and Care

20. aprill 2017

Teadusajakiri Early Child Development and Care avaldas Tallinna Ülikooli teadurite Leida Taltsi, Sirje Pihti ja Sigrit Nigulase artikli, mis põhineb „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringutele ning räägib kiusamist ennetavate meetodite kaudu väärtuste kujundamisest esimese kooliastme õpilaste seas. Artikkel pälvis teadusartiklite avaldamisel võimalikest kõrgeima kategooria.

Sirje Piht, artikli üks autoritest, kirjutab järgnevalt väärtushinnangute olulisusest, uuringu eesmärgist ja tunnetest, mis järgnesid artikli avaldamisele teadusajakirjas.

Väärtushinnangud on vahetult seotud inimeste arusaamadega sellest, milliseid ühiskonnas tunnustatud käitumisnorme ja sotsiaalseid suheteid aktsepteerida ning millised on võimalused kujundada lastes juba varases eas eetilisi väärtushoiakuid. Eestis on mitmete projektide toel püütud muuta koolikultuuri väärtuspõhisemaks, toetades õpimotivatsiooni ja tahet kujundada koos positiivset koolikeskkonda. Üheks võimaluseks kujundada lastes eetilisi väärtushinnanguid on sihipärane tegelemine koolikiusamise ennetamisega kooliklassi ja kogu kooli tasandil. Väärtuskasvatusega tegelemist esimestel kooliaastatel peetakse üsna enesestmõistetavaks, eeldades, et sotsiaalseid oskusi arendatakse lastes igapäevases õppe-kasvatusprotsessis nagunii. Teisalt on tugevalt juurdunud ka arusaam, et nooremate laste puhul ei kujuta kiusamine veel probleemi, millesse tuleks ilmtingimata sekkuda. Ometi näitab igapäevane praktika, et kiusamisjuhtumeid esineb  algklassides igapäevaselt. Teine põhjus, ja tõenäoliselt märksa olulisem, on see, et õpetajatel ja lapsevanematel ei ole kiusamissituatsioonidega toimetulekuks piisavalt teadmisi, vahendeid ega strateegiaid.

Meie uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, mil määral programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, mis 2007. aastal sai alguse Taani kuningriigist ning mis alates 2013. aastast on kasutusel ka Eesti koolides, metoodika kasutamine on toetanud algklassiõpilaste eetiliste väärtuste kujunemist. Metoodika keskmes on neli väärtushinnangut: sallivus, austus, hoolivus ja julgus, ning nende saavutamine iseennast, kaaslasi ja täiskasvanuid väärtustava käitumiskultuuri arendamise kaudu. Uuringu tulemusena ilmneb, et kiusamist ennetav programm on arendanud kooliklassi ühiseid väärtusi – sallivust, hoolivust, austust ja julgust ning võimet nende väärtuste üle mõelda ja arutleda. Paremaid tulemusi on saavutatud klassides, kus kiusamiskäitumise ennetamisega tegeletakse süstemaatiliselt ja järjepidevalt.

Uuringu tulemused on leitavad täismahus artiklis „Shaping Estonian primary school pupils’ values by using bullying prevention methods”, mis avaldati 2016.a märtsi algul teadusajakirjas Early Child Development and Care, London: Routledge Taylor & Francis Group.

Nii minu kui teiste autorite rõõm oli väga suur, kui meile anti teada, et artikkel avaldatakse. Minu jaoks on kategoorias 1.1 teadusartikli avaldamine esmakordne. Ma olen tehtu üle väga õnnelik ja mul on hea meel, et olen saanud anda kiusamise ennetamisele teaduspõhisust.

Tasulist artiklit saab soovi korral lugeda siit või allalaadida.

Uurijate nimel,
Sirje Piht

 

Easysoftonic