KKK

Miks liituda “Kiusamisest vabaks!” programmiga?

Programm “Kiusamisest vabaks!”:

  •  on kooskõlas Eesti riikliku õppekavaga;
  • on paindlik ja kergesti lõimitav igapäevaeluga;
  • on pikaaegselt uuritud ja rakendatud;
  • põhineb värskeimatel kiusamist käsitlevatel uuringutel;
  • metoodilisi materjale täiendatakse pidevalt;
  • annab positiivsed tulemused ja vähendab kiusamist;
  • loob meeskonnas ühised teadmised kiusamise ennetamiseks;
  • edendab kiusamisvaba käitumiskultuuri laste, lastevanemate ja õpetajate vahel;
  • tagab kindlustunde ja sujuva ülemineku lasteaiast kooli või ühest lasteasutusest teise.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamise tulemused:

Uuringud, mille on läbi viinud teadlased asutustes, kus selle programmiga aktiivselt tegeldakse
(Roskilde Ülikooli, Wilke analüüsiinstituut, Oxford Research), toovad välja terve rea positiivseid
tulemusi.

Hoolivamad lapsed
Lapsed muutuvad hoolivamaks ja kaasavamaks, kui neil on respekteerivate ja tunnustavate täiskasvanutega hea side. 88% uuringus osalenutest on täheldanud, et „Kiusamisest vabaks!“ on muutnud
lastevahelist kooslust kaasavamaks ja hoolivamaks.

Rohkem teadmisi ja teadlikkust
Lastevaheliste suhete suunamine pedagoogiliste võtetega on pälvinud rohket heakskiitu. 85%
osalenutest arvab, et personal pöörab nüüd laste heaolule ja kiusamise ennetamisele märksa
suuremat tähelepanu. Nad tunnistavad, et on teadlikumaks saanud kiusamise tõelisest tähendusest ning õppinud seda ennetama. Personal on märksa enam hakanud lastega rääkima sellest,
mismoodi nood ennast tunnevad ja kuidas kogevad kaaslaste tundeid.

Lapsed julgevad sekkuda
Lapsed on õppinud oma kaaslasi lohutama ja teevad seda nüüd omal initsiatiivil, vastupidiselt
varasemale, mil lohutajateks olid peamiselt täiskasvanud. Vastastikust tähelepanu ja üksteisest
hoolimist on näha ka viisis, kuidas nad reageerivad teiste laste omavahelistele erimeelsustele ja
ebaõiglasele kohtlemisele. Personal kogeb, et üha rohkem lapsi julgeb sekkuda, kui nad peavad
toimuvat kellegi suhtes vääraks.

Lapsed oskavad kaitsta oma piire
Programmi „Kiusamisest vabaks!“ kasutavates asutustes kogetakse, et lapsed õpivad ütlema „Stopp!“,
kui nende piire ületatakse. 53% küsitletud õpetajatest ja teistest spetsialistidest toob esile, et kiusamisolukorda suudavad kõige paremini lahendada lapsed ise.

Haridustöötajate areng
Paljud õpetajad on öelnud, et kogevad programmi uue, õpetliku vaatenurgana oma pedagoogilisele
tööle ning et see aitab personali seas algatada olulisi teemakohaseid vestlusi.

Sujuv üleminek 0-3 aasta vanuste laste rühmast lasteaiarühma ja sealt edasi I kooliastmesse
Programmimaterjalid ja sotsiaalsed käitumismudelid pakuvad vahendeid mitmesuguste õppeprotsesside jaoks, sealhulgas üleminekul alla kolmeaastaste rühmast lasteaeda ning lasteaiast kooli.
Lasteaeda minevate laste jaoks on väga oluline, et neid ootaks seal ees midagi tuttavlikku. Seetõttu
pakub kohtumine Sõber Karuga või alla kolmeaastastele mõeldud tegevuste läbiviimine neile kindlustunnet. Ka saavad vanemad aidata laste varasemad kogemused ja väärtused üle kanda lapse elus
toimuvasse uude etappi.

Kui palju maksab programmi kasutus?

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele on programmiga liitumine ja programmi kasutamine Eesti haridusasutustele tasuta (v.a. metoodiliste materjalide tellimine vastavalt haridusasutuse vajadustele).

Kuhu pöörduda kui haridusasutus ei enneta ega ei sekku kiusamisse, kust otsida abi?

Lastekaitse Liidu seisukoht koolikiusamise puhul on muutumatu: mitte kellelgi ei ole õigust kiusata! Kiusamise pärast kannatavad rühmas või klassis kõik lapsed, mitte ainult ohver. Ka teised passiivsed pealtvaatajad ehk klassikaaslased võivad olla hirmul, et nad on ühel päeval ise ohvri rollis.

Kui lapsevanemad, õpetajad ja tugipersonal (psühholoog, sotsiaalpedagoog) ei aita kiusamise probleemi lahendamisel või provotseerivad ise kiusamist, tuleb pöörduda juhi ehk direktori poole. Juht on peavastutaja õpikeskkonna loomisel. Kui tundub, et ka direktor ei ole abiks, siis on vaja informeerida olukorrast Teie linna haridusosakonda ja paralleelselt võtta ühendust lastekaitsetöötajaga, kes neutraalse osapoolena saab olla olukorra lahendamisel abiks. Lapsevanem peab igati ise initsiatiivi hoida, et seista enda laste huvide eest ja keskenduda kiusamise olukorra lahendamisele.

MTÜ Lastekaitse Liit on vabaühendus ning ei oma pädevust üksikjuhtumite lahendamiseks. Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja abi osutamist kohaliku omavalitsuse territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.

Vajadusel soovitame kasutada nii täiskasvanutele kui ka lastele mõeldud ööpäevaringset tasuta Lasteabi teenust, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel (saab rääkida ka anonüümselt). Tel: 116111 (eesti, vene ja inglise keeles), info@lasteabi.ee, www.lasteabi.ee

Rohkem infot üleriigiliste abi saamiste võimaluste kohta on siin.

Rohkem infot kuidas kiusamise juhtumeid lahendada on koostanud Lasteombudsman.

Soovin, et minu lapse lasteaias või koolis kasutataks “Kiusamisest vabaks!”. Millest alustada?

Esmalt soovitame uurida, kas Teie laps käib programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunud lasteaias või koolis. Kasutamisõiguse omandanud koolide ja lasteaedade nimekiri asub meie koduleheküljel (vaata: “Liitunud koolid & lasteaiad”). Osades lasteaedades on programm kasutusel juba lasteaia kõigis rühmades, mõnedes veel aga üksnes osades rühmades. Ka programmiga liitunud koolides ei ole ta jõudnud veel kõikidesse klassidesse.

Haridusasutuses, kus programm on kasutusel osades rühmades või klassides, on asutustes programmi koordinaatorid, kellelt programmi ja selle laienemisvõimaluste kohta infot saate. Kui Teid haridusasutus veel „Kiusamisest vabaks!“ programmiga liitunud ei ole, saate liitumisvõimaluste kohta infot otse Lastekaitse Liidust e-posti teel kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee.
Rohkem infot, kuidas haridusasutus saab programmiga “Kiusamisest vabaks!” liituda on siin.

Miks on programmi sümboliks lillat värvi karu?

Lillat värvi Sõber Karu on metoodilise vahendina programmi “Kiusamisest vabaks!” sümboliks. Nii karu kuju kui tema lilla toon sümboliseerivad turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet ning seostuvad lasteaia- ja koolilastele üksteisest hoolimisega ja tolerantsusega. Karu tooni valik lähtub ka sellest, et ta oleks ainulaadne, sellist karu ei esine looduses ning teda saab endale üksnes programmi kaudu. Toon on valitud programmi väärtuste – sallivus, austus, hoolivus ja julgus – ühiseks esiletoomiseks. Värvipsühholoogias tähistab lilla toon unistusi, sirelililla tähistab uue elu algust ning sümboliseerib optimismi. Lilla tooni ja kiusamisteema seotus on näha ka ÜRO otsusest valida lilla (ning ka roosa ja sinine) 4. mail tähistatava kiusamisvastase päeva värviks.

Kas igaüks saab endale osta Väikest Sõber Karu?

Sõber Karu kuulub programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodiliste vahendite hulka. Sõber Karu on võimalik soetada kõigil haridusasutustel, kes on saanud metoodika rakendamise õiguse (läbinud programmi koolituse).

Programmiga liitunud lasteaedade ja lastehoidude rühmades on iga lapsel isiklik Väike Sõber Karu (koju reeglina kaasa või võta, v.a. karu riietumisel); koolides ei ole Väikesed Sõber Karud kasutamiseks kohustuslikud.

Haridusasutused saavad soetada programmi “Kiusamisest vabaks!” materjale e-poest.

Lapsevanemad ei saa tellida koju kasutamiseks “Kiusamisest vabaks!” metoodilisi kohvreid ja Sõber Karud.

Mida teha kui lapse karu on kadunud?

Loodame, et lapsed mõistavad, et Sõber Karu on lapse tõeline sõber, keda tuleb tähelepanelikult hoida ning ei saa kergekäeliselt asendada. Karu kadumise korral tuleks teda esmalt rahulikult ja põhjalikult otsida – siiani on enamus kadunuks peetud sõpradest õnneks mõne aja pärast ka üles leitud. Kui aga Sõber Karu jääbki kadunuks, tuleks uue karu saamise sooviga kirjutada aadressile kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee.

Loe ka ajakirja “Märka last” artiklit “Mida teha kui Sõber Karuga on midagi juhtunud”

Olen õpetaja ja läbisin „Kiusamisest vabaks!“ koolituse. Töötan nüüd uues kohas ja soovin ka sealsete lastega programmi kasutada. Kas ma pean uuesti põhi- ja jätkukoolituse läbima?

Kui programmi koolituse saanud õpetaja või muu spetsialist liitub uue meeskonnaga, siis esmalt tuleb välja selgitada, kas haridusasutusel on programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamise õigus ja kas teised meeskonnaliikmed on samuti koolituse läbinud. Õpetaja, kes on läbinud “Kiusamisest vabaks!” koolituse, ei pea seda uude asutusse tööle minnes uuesti läbima, kuid “Kiusamisest vabaks!” programmiga saab töötada üksnes liitunud asutuses.

 

 

Easysoftonic