Taani uuringuraportid

  • 2. jaanuar 2024 |

Enne programmi jõudmist Eestisse uuriti seda viie aasta jooksul (2007-2011) Taani Roskilde Ülikooli teadlaste, uuringufirma Family Life Research (CeBUFF) ja Save the Children Denmark poolt. Antud uuringute tulemused näitavad, et 53% küsitletud õpetajatest ja teistest spetsialistidest kinnitavad, et programmis osalenud lapsed suudavad olla ise kõige paremad kiusamisolukorra lahendajad; 58% toob esile, et lapsed on muutunud üksteise suhtes hoolivamaks ja julgevad sekkuda, kui näevad kedagi ebaõiglaselt tegutsemas. 

Kvalitatiivsetes uuringutes, milles osales 275 lasteaeda ja kooli, selgus direktori tagasisidest, et üheksas asutuses kümnest täheldati programmi positiivset mõju lastele. Lapsed olid muutunud hoolivamaks ja abivalmimaks ning tundsid paremini sotsiaalseid norme. Peaaegu iga lasteasutuse juht märkis, et nad jätkavad programmi kasutamist ja soovitaksid seda ka teistele (Wilke, 2011). Teisest uuringust (Oxford Research, 2013) selgus, et ligi 500 uuringus osalenud juhendajast (sh õpetajad, kes osalesid programmi „Kiusamisest vabaks!“ juhendajate koolitusel) leidis 88%, et programm aitas lastekollektiivis kaasa ühtehoidvama ja hoolivama õhkkonna loomisele. Neli vastajat viiest märkis, et programmi rakendamise tulemusel suutsid õpetajad paremini selgitada, kuidas nad innustavad lapsi olema hoolivad ja lahendama konflikte. Uuringutulemustel nähtus ka selge seos lastele, õpetajatele ja lapsevanematele avalduva mõju ning programmi igapäevaeluga lõimimise ulatuse vahel.

 

Easysoftonic