PROGRAMMI „KIUSAMISEST VABAKS!” TUTVUSTATAKSE TALLINNA ÜLIKOOLI ÕPPEAINES “SOTSIAALSED SUHTED, KOOSTÖÖ JA TAGASISIDESTAMINE KOOLIEELSES EAS”

Kerstin Kööp
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool on pikaajalised koostööpartnerid.
Kui 2009. aastal tutvustati Riias Baltikumi esindajatele esimest korda programmi „Kiusamisest vabaks!“, olid Eestist kohal nii Lastekaitse Liidu, Haridusameti kui ka Tallinna Ülikooli esindajad. Ühiselt leiti, et sellist programmi võiks ka Eestis rakendada. Peale läbirääkimisi Taani projekti koordineerivate organisatsioonidega The Mary Foundation ja Save the Children Denmark algaski Lastekaitse Liidu ja Tallinna Ülikooli ühistöö, et kohendada see Eestis kasutamise jaoks sobivaks.

Pea samal ajal loodi Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika õppekava juurde valikmoodul ainega „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses”, mida õpetas dotsent Kristina Nugin. Ta tegi tihedat koostööd Lastekaitse Liidu programmikoordinaatoritega: aitas materjali kohandada nii Eesti konteksti kui ka kehtiva koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ning oli abiks õpetajate temaatilistel koolitustel. Kuna programm õpetab sotsiaalsete suhete toetamist lasteaias ja võeti peale esimest positiivset vastukaja saanud pilootaastat kasutusele mitmetes lasteaedades üle Eesti, siis leiti, et Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogiks tudeerijad võiksid programmiga tutvuda loengu „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses” raames. Seega lisati see ühe teemana kursuseprogrammi.

2014. aasta sügisest olen ise õpetanud ainet „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses“, mis on tänaseks läbinud mitu uuenduskuuri: teisenes ainemaht, täpsustus nimetus, aine muudeti alushariduse pedagoogi õppekavas kohustuslikus ja alates 2018. aastast on loeng läbitav ka ingliskeelsena. See võimaldab lisaks kohalikele tudengitele liituda kursusega ka rahvusvahelistel üliõpilastel. Hetkel on aine nimetus „Social relationships, cooperation and reflection in early childhood (Sotsiaalsed suhted, koostöö ja tagasisidestamine koolieelses eas)“ (6EAP).

Aastatel 2014-2020 läbis kursuse 321 üliõpilast, kelle hulgas on lisaks Tallinna Ülikooli üliõpilastele ka Erasmus+ välistudengid Euroopast. Loengute raames tutvustatakse programmi „Kiusamisest vabaks!“ väärtusi ja põhimõtteid, üliõpilased saavad tutvuda metoodilise kohvri materjalidega ja võimalusel organiseeritakse õppekäike lasteaedadesse, et näha Sõber Karude koosolekut ning õppe- ja kasvatustegevust, kus kasutatakse „Kiusamisest vabaks!“ metoodilisi materjale.

Loengute raames toimuv programmitutvustus saab positiivset tagasisidet. Üliõpilased on märkinud, et „Kiusamisest vabaks!“ väärtuste, põhimõtete ja materjalidega tutvumine aitas paremini mõista, mida ja miks õpetajad lasteaedades teevad.

Osale üliõpilastest on programmimaterjalid eelnevalt tuttavad kas varasemate praktikate kaudu või töötatakse nendega juba ise. Sellisel juhul saadakse võimalus teistele tutvustada, mida toredat ollakse programmi raames teinud ja milliseid tulemusi saavutanud.

Üliõpilastele on programm pakkunud piisavalt suurt huvi, et selle põhjal kirjutada bakalaureuse- ja magistritöid. Igal kevadel kaitstakse vähemalt üks selleteemaline teadustöö. Erinevate uurimisteemadena on vaatluse alla võetud nii õpetajate kui lastevanemate arvamused programmist, programmi rakendumine, juhi roll programmi rakendamisel, väärtushinnangute arendamine programmi abil, suhtlus-, väärtus-ja sotsiaalse pädevuse arendamine programmi kaudu vms.
Magistriröödega saab tutvuda veebilehel www.kiusamisestvabaks.ee.

Leian, et meie üliõpilastele on programmi „Kiusamisest vabaks!“ tutvustamine väga oluline, sest 80% Eesti lasteaedadest on sellega liitunud. Väga tõenäoliselt puututakse nii praktikale minnes kui ka lasteaias tööle asudes sellega kokku. Programmi väärtused on kooskõlas Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ja tegevused sobituvad hästi meie lasteaedade igapäevategevustesse.

On tänuväärt, et üliõpilased saavad võimaluse tutvuda programmiga, mis aitab neil lapsi sotsiaalsete oskuste kujunemisel rühmas paremini toetada.

Easysoftonic