“Kiusamisest vabaks!” metoodika Eesti uuringud ja Taani raportite kokkuvõtted

Järgnevas artiklis on välja toodud “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projekti olulisus nii taanlaste kui ka eestlaste kogemuse põhjal. 

Projekti probleemistik

Projekti probleemistik Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ennetada kiusamist lasteaedades ja algklassides. Kuigi kiusamist on üsna palju uuritud vanemate laste puhul (näit. K. Kõiv 1999, 2000, 2003, 2006), on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed nendest uuringutest suhteliselt kõrvale jäänud. Viimastel aastatel on seda lünka pisut täitnud mõningad magistritööd (vt. LISA 2).

Üheks põhjuseks, miks varane lapseiga on kõrvale jäetud võib olla seotud asjaoluga, et nooremate laste puhul ei nähta kiusamises veel probleemi, millesse tuleks ilmtingimata sekkuda. Ometi näitab igapäevane praktika, et kiusamisjuhtumeid esineb lasteaedades ja algklasside iga päev. Teine põhjus, ja tõenäoliselt märksa olulisem, on see, et õpetajatel ja lapsevanematel ei ole piisavalt teadmisi, strateegiaid ega vahendeid, kuidas kiusamissituatsioonidega toime tulla. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.

Vähemalt viimased 10-15 aastat on lapsepõlveuuringute fookuses olnud laste kaasamine ning püüd seda erinevate vahenditega mõõta.

Kiusamisest vaba lasteaed metoodika käivitamine ja toimimine

Kiusamisest vaba lastead metoodika käivitamine ja toimimine Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamine, mis tugineb Taanis alguse saanud metoodikale on olnud juba mõnda aega Eesti lasteaedade prioriteediks, millega käesolevast õppeaastast on liitunud ka 25 pilootkooli. Metoodika ideed ja nende rakendamine on leidnud laialdast positiivset vastukaja meedias, kus projekti juhtidel ja tegevõpetajatel on olnud võimalus tutvustada selle olulisi eesmärke ja rakendatavaid praktikaid. Põhieesmärgiks on iseennast kaaslasi ja täiskasvanuid väärtustava käitumiskultuuri arendamine, mis toimub läbi vastastikuse hoolivuse, sallivuse, julguse ja austuse. Need põhimõtted haakuvad hästi ka lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Edukalt käivitunud kiusamist ennetav metoodika on andnud esmase tagasiside projekti ideede vastuvõtmise ja toimimise kohta ning avanud ühtlasi uusi perspektiive, kuidas juba olemasolevaid parimaid praktikaid võimalikult efektiivselt igapäevapraktikas kasutada, et need muutuksid üha enam lasteasutuse ja koolikultuuri lahutamatuks osaks. Tõhusaks toeks on olnud siin MTÜ Lastekaitse Liit poolt läbi viidud kiusamise ennetamisele suunatud koolitused, mis on lasteaia- ja koolipersonalile andud teadmised ja õppevahendid nende ideede elluviimiseks. Pedagoogilise protsessi teaduspõhine analüüsimine Vaatamata metoodika Kiusamisest vaba lasteaed edukale toimimisele, ei ole Eestis senini uuringutele tuginevalt analüüsitud metoodika tegevusest tulenevalt erinevate osapoolte hinnanguid ja mõju laste sotsiaalsetele suhetele ja lasteasutuse kultuurile tervikuna. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteasutuse personali ja teadlastega. Kogemust, mida pakuvad igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevad juhtumid on vajalik mõtestada ning jõuda tegelike põhjusteni. Seega, vajame uuringute näol tõendusmaterjali, millest on kasu projekti jätkusuutlikuks elluviimiseks.

Loe edasi siit!

Easysoftonic