• 22. сентября 2019

Magistritöö «Koolieelse lasteasutuse juhi roll haridusprogrammi «Kiusamisest vabaks» rakendamisel»

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi hariduse juhtimise magistrant Signe Laar. Töö kandis pealkirja «Koolieelse lasteasutuse juhi roll haridusprogrammi «Kiusamisest vabaks» rakendamisel» ning juhendajaks oli Kati Aus, MSc ja Grete Arro, PhD. Signe Laari tööga saab tutvuda siin.  

читай дальше
  • 22. сентября 2019

Magistritöö «Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi «Kiusamisest vabaks!» rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele»

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse valdkonna magistrant Kätlin Valge. Töö kandis pealkirja «Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi «Kiusamisest vabaks!» rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele» ning juhendajaks oli MA Kerstin Kööp.  Kätlin Valge tööga saab tutvuda siin. 

читай дальше
  • 19. октября 2018

Magistritöö «Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes»

2018. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrant Merlin Kizant MA Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö «Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes» Merlin Kizanti magistritööga saab tutvuda siin.

читай дальше
  • 19. октября 2018

Magistritöö «Väärtushinnangute kujundamise võimalusi Aino Perviku raamatusarja „Paula elu“ valitud teoste näitel kiusamise ennetamisel»

2018. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrant Liis Kadalipp MA Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö «Väärtushinnangute kujundamise võimalusi Aino Perviku raamatusarja „Paula elu“ valitud teoste näitel kiusamise ennetamisel» Liis Kadalipp´u magistritööga saab tutvuda siin.

читай дальше
  • 18. сентября 2017

Magistritöö «1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks «Kiusamisest vaba kool» metoodika toetamiseks»

2017. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi magistrant Kaja Nurk lektor Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö «1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks «Kiusamisest vaba kool» metoodika toetamiseks.»  Kaja Nurga magistritööga saab tutvuda siin. Kaja Nurga loodud kuulamisülesannete töölehed leiad siit.

читай дальше
  • 20. апреля 2017

Исследования эффективности методики «Освободимся от травли!» – статья в научном журнале Early Child Development and Care

Научный журнал Early Child Development and Care опубликовал основанную на исследованиях эффективности методики «Освободимся от травли!» статью научных сотрудников Таллиннского университета Лейды Тальтс, Сьрье Хихл и Сигрит Нигулас, рассказывающую о формировании ценностей посредством методов профилактики травли среди учащихся первой школьной ступени. При публикации статья удостоилась высшей категории по системе классификации научных статей. Ниже Сирье Пихл, […]

читай дальше
  • 4. августа 2016

Lapsevanemate kaasamine klassikliima loomisesse «Kiusamisest vabaks!» metoodika näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Tähti Siinmaa eesmärgiks oli välja selgitada mil määral on õpetajad kasutanud programmi «Kiusamisest vaba kool» meetmeid lapsevanemate kaasamiseks turvalise klassikliima loomisesse; kuivõrd on programmi «Kiusamisest vabaks!» lapsevanematele suunatud meetmed aidanud luua tihedamat koostööd kooli ja kodu vahel; millised on olnud takistused?; kuidas mõjutab lapsevanemate kaasatuse määr klassikliimat? Väljavõte […]

читай дальше
  • 4. августа 2016

Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ning selle ennetamise võimalustest projekti «Kiusamisest vaba kool» näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Kristel Viira eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ja saada tagasisidet projekti «Kiusamisest vaba kool» toimimisele projektis osalevate ja mitteosalevate klasside õpilaste vastuseid võrreldes.  Kokkuvõtlikult järeldab autor, et „Kiusamisest vaba kool“ projekti vahendid on lastele sobilikud ning aitavad kaasa kiusamisprobleemide ennetamisele ja […]

читай дальше
  • 16. сентября 2015

Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „Kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel

Põhikooli riiklikus õppekavas (2011) on antud otsesed suunised, kuidas kujundada õpilaste  väärtushinnanguid. Seda on toetamas üle-eestiliselt õppekirjandus ning erinevad programmid ja projektid. Sellegi poolest esineb koolides kiusamisolukordi, mis vastanduvad põhiväärtustega. Ideaal ja tegelikkus on vastuolus, tekkinud on probleem: kuidas kujundada õpilaste väärtushinnanguid kiusamist ennetavalt? Probleemist lähtudes on käesoleva magistritöö autori, Sigrit Nigulase eesmärgiks välja selgitada, […]

читай дальше