Eesti uuring 2015-2016 (lasteaed ja kool)

  • 2. jaanuar 2024 |

“Kiusamisest vabaks!” metoodika uuringu lõppraport koondab 2015. aasta veebruarist 2016. aasta veebruarini läbi viidud efektiivsusuuringute tulemusi koolides ja lasteaedades. Tulemusuuringute läbiviimisel kasutatati „enne-pärast“ uuringudisaini ning kaardistati esmalt olukord koolituste eel ning seejärel peale mõningast metoodika rakendamist. 

Väljavõte uuringusraportist. Õpetajate ja lapsevanemate hinnang kiusamise ennetamise võimalikkusele.

Väljavõte uuringuraportist. Õpetajate ja lapsevanemate hinnang kiusamise ennetamise võimalikkusele.

Järgnevalt on reastatud peamised kokkuvõtvad järeldused:

1. Kiusamise probleem on metoodika järjepideva rakendamise järel kahanenud – nii õpetajate, lapsevanemate kui õpilaste vaatenurgast. Eriti avaldub see verbaalse kiusamise ja kaaslaste ignoreerimise vähenemises.

2. Sõber Karu on tõestanud end kui hästitoimiv metoodiline vahend. Nii lasteaia- kui koolilapsed kiinduvad pehmesse karusse ja väärtuspõhine mõtteviis kinnistub sõbraliku vahendaja kaudu ka käitumises. Karu osalusel toimuvad koosolekud, massaaž ja loovad mängud on samuti populaarsed ning ka tulemuslikud, sest haaravad erinevaid tunnetuskanaleid ja on lapsekesksed.

3. Erilist tähelepanu väärib õpetajate võimalus ja oskus siduda „Kiusamisest vabaks!“ metoodiline arsenal igapäevategevuste ning riikliku õppekavaga. Õpetajatel on häid praktikaid selle kohta, kuidas metoodika vahendusel on võimalik nii õppida kui ka suhtlemisprobleeme lahendada.

4. Lasteaiarühmades ja kooliklassides, kus õpetajad rakendavad “Kiusamisest vabaks!” metoodika elemente igapäevaselt, kasutavad lapsed aktiivsemalt tundeid ja suhtlemist kirjeldavat sõnavara. Laiem verbaalne repertuaar annab omakorda võimaluse probleemolukordi ennetada ja neisse tasakaalukalt sekkuda.

5. Klassides, kus õpetaja rakendab metoodikat järjepidevalt, lõimides seda loovalt ka ainetundidesse, valitseb sõbralikum ja ühtehoidvam õhkkond.

6. Õpetajate ja lapsevanemate positiivne häälestatus kiusamise ennetamise suhtes on oluliseks platvormiks humaanse suhtluskultuuri edendamisele.

Uuringu lõppraport on kättesaadav siit.

Easysoftonic