«Kiusamisest vabaks!» tulemusuuringu 1. etapp koolides

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringu I etapp koolides aitas kaardistada õpetajate ja lastevanemate ootusi ja hoiakuid nii kiusamise problemaatika kui metoodika rakendamise suhtes. Grupiintervjuud lastega andsid sissevaate nii laste arusaamadesse kiusamisest, nende endi kogemustesse kui ka nägemusse meeldiva ja turvalise klassiõhkkonna loomisest. Kui uuringus osalenud õpetajad on saanud metoodikat mõne kuu vältel rakendada, on võimalik hinnata ka oodatud muutusi.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et nii õpetajad kui lapsevanemad tervitavad „Kiusamisest vaba kool!“ programmiga liitumist, sest loodavad sellest reaalset abi kiusamise ennetamisele ja vähendamisele, hoolivuse ja sallivuse tõstmisele.

Nii vanemate kui õpetajate suurim ootus on, et programm aitaks edendada lastes hoolivust ja tähelepanelikkust üksteise suhtes, koostöövaimu ja turvatunnet.

Loodeti ka – ja seda eriti õpetajate seas -, et metoodika võimaldab omandada uusi teadmisi-oskusi, mille kaudu kiusamist tõhusamalt ennetada. On tähelepanuväärne, et uuringus osalejad rõhutasid mitmes kontekstis koostöö väärtust: programm võiks aidata edendada kooli-kodu koostööd, õpetajate ja vanemate tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Paljude lapsevanemate positiivne kogemus lasteaiast, kus „Kiusamisest vabaks!“ metoodika juba edukalt kasutusel on, toetab usku programmi edusse ka koolis. Lastevanemate huvi nii programmi sisu kui omapoolse panustamise vastu on selgelt olemas.

Kuigi ei õpetajad, vanemad ega lapsed ei pidanud kiusamist koolis teravaks probleemiks, leiti, et seda esineb siiski määral, mis nõuab sekkumist ja ennetamist. Kui kõik uuringus osalenud osapooled leidsid, et esikohal on verbaalne kiusamine, siis füüsiline vägivald ja häirimine paistavad koolis vahetult kohalviibijatele enam silma kui lapsevanematele distantsilt. Kiusamise põhjustena tõid õpetajad ja vanemad esmajärjekorras välja tähelepanuvajaduse, lapsed aga kiusaja soovi võimu teostada ja üleolekut tunda. See erinevus on ennetustegevuste ja sekkumiste planeerimise seisukohast oluline signaal.

Kiusamise ennetamises nähakse oluliste agentidena nii õpetajat kui lapsevanemat; ideaalis aga kõikide osapoolte koostööd, et kommunikeerida lastele hoolivuse, austuse ja sallivuse olulisust. Vanemate hinnangul on tähtsal kohal ka julguse soodustamine lastes. Seejuures mängib krtiilist rolli täiskasvanute eeskuju ja selgitustöö ning siiras huvi ja tähelepanu lapse suhtes.

Ka lastel endil on hulgaliselt mõtteid, kuidas panustada turvalise ja sõbraliku õhkkonna loomisesse, rõhutades sekkumisjulgust, hoolivust ja lugupidamist.

Analüüsinud õpetajate, lastevanemate ja laste ootusi, vajadusi, väärtusi ning teadlikkust seoses kiusamisega, näeme, et läbivaks võtmeteemaks on hästi lõimitud koostöö. Valdaval enamusel uuringus osalejatest on kõrged ootused «Kiusamisest vabaks!» metoodikale ja positiivseid sotsiaalseid suhteid kujundavale koostööle.

Easysoftonic