Avaleht » Uuringu- ja teadustegevus » "Kiusamisest vabaks!" magistritööd

"Kiusamisest vabaks!" magistritööd

2019. aasta kevadel kaitsesid Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi magistrandid Signe Laar ja Kätlin Valge oma magistritööd. 
2018. aasta kevadel kaitsesid 
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrandid Liisa Kadalipp ja Merlin Kizant oma magistritööd.
2017. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi magistrant Kaja Nurk oma magistritöö.
2016. aasta kevadel kaitsesid Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrandid Kristel Viira ja Tähti Siinmaa oma magistritööd.
2015. aasta kevadel kaitsesid Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi magistrandid Sigrit Nigulas ja Saskia Tärk oma magistritööd.

Magistritöödega saab tutvuda siin:

Magistritöö "Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi "Kiusamisest vabaks!" rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele"

Kuupäev

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse valdkonna magistrant Kätlin Valge. Töö kandis pealkirja "Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi "Kiusamisest vabaks!" rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele" ning juhendajaks oli MA Kerstin Kööp. 

Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ning selle ennetamise võimalustest projekti "Kiusamisest vaba kool" näitel

Kuupäev

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Kristel Viira eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ja saada tagasisidet projekti "Kiusamisest vaba kool" toimimisele projektis osalevate ja mitteosalevate klasside õpilaste vastuseid võrreldes. 

Lapsevanemate kaasamine klassikliima loomisesse "Kiusamisest vabaks!" metoodika näitel

Kuupäev

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Tähti Siinmaa eesmärgiks oli välja selgitada mil määral on õpetajad kasutanud programmi "Kiusamisest vaba kool" meetmeid lapsevanemate kaasamiseks turvalise klassikliima loomisesse; kuivõrd on programmi "Kiusamisest vabaks!" lapsevanematele suunatud meetmed aidanud luua tihedamat koostööd kooli ja kodu vahel; millised on olnud takistused?; kuidas mõjutab lapsevanemate kaasatuse määr klassikliimat?

„Kiusamise ennetamine ja sotsiaalse pädevuse arendamine I kooliastmes õpetajate hinnangul pilootprojekti „Kiusamisest vabaks!“ näitel

Kuupäev

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi magistrandi Saskia Tärki eesmärgiks oli välja selgitada pilootkoolide õpetajate arusaamad lastevahelisest kiusamisest, selle ennetamisest ning uurida pilootprojekti „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemuslikkust õpetajate hinnangute põhjal. Samuti koguti õpetajatelt ettepanekuid, kuidas muuta antud projekt kasutajasõbralikumaks. Magistritöö uurimuses osales kokku 25-st pilootkoolist 21 kooli.

Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „Kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel

Kuupäev

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi magistrandi Sigrit Nigulase eesmäegiks oli välja selgitada mil määral on "Kiusamisest vaba kool" metoodika kasutamine toetanud õpilaste väärtushinnangute kujundamist. Põhikooli riiklikus õppekavas (2011) on antud otsesed suunised, kuidas kujundada õpilaste  väärtushinnanguid. Seda on toetamas üle-eestiliselt õppekirjandus ning erinevad programmid ja projektid. Sellegi poolest esineb koolides kiusamisolukordi, mis vastanduvad põhiväärtustega. Ideaal ja tegelikkus on vastuolus, tekkinud on probleem: kuidas kujundada õpilaste väärtushinnanguid kiusamist ennetavalt?