Avaleht » Uuringu- ja teadustegevus

Uuringuraportid

Järgnevad raportid koondavad tõenduspõhist tagasisidet „Kiusamisest vabaks!“  metoodika väärtustest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades, keskendudes nii õpetajatele,  lastevanematele kui ka lastele. Tulemusuuringute läbiviimisel kasutatakse „enne-pärast“ uuringudisaini, mis tähendab olukorra kaardistamist esiteks koolituste-eelselt ja teiseks mõne kuu möödudes metoodika rakendamisega alustamisega järel. Õpetajate ja lastevanemate uuring seisnes kirjalikes küsitlustes, lasteaialrühmades viidi läbi vaatlused ja kooliõpilastega grupiintervjuud.

  • 1. ja 2. raport annavad ülevaate uuringutest, mis on viidud läbi enne õpetajate osalemist „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitustel.
  • 3. raport annab ülevaate pilootkoolide (25 kooli) õpetajate hinnangutest projekti tulemuslikkusele pärast pooleaastast programmi reaalset rakendamist.

Kliki pealkirjale, et lugeda raporti kohta rohkem infot:

“Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringu 1. etapp lasteaedades

Raport annab ülevaate uuringuteseeriast, mis on esimeseks etapiks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika ootuste hindamisele lasteaedades. Uuring kaardistas õpetajate ja lastevanemate ootusi metoodika rakendamise suhtes, samuti nende arusaamu kiusamise olemusest ja võimalustest kiusamisega seotud probleeme ennetada. Fookuses oli ka laste sotsiaalne tegutsemine rühmas.

"Kiusamisest vabaks!" pilootetapi tulemusuuringu lõppraport

"Kiusamisest vabaks!“ pilootetapi tulemusuuring koosnes kahest etapist: 1) õpetajate hinnangud kiusamise problemaatikale enne „Kiusamisest vabaks!“ koolitusi ja 2) õpetajate nägemus kiusamise problemaatikast ja toimunud muutustest peale 6-kuulist „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamist.

"Kiusamisest vabaks!" tulemusuuringu 1. etapp koolides

I raport -“Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringu 1. etapp lasteaedades. Raport annab ülevaate uuringuteseeriast, mis on esimeseks etapiks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika ootuste hindamisele lasteaedades. Uuring kaardistas õpetajate ja lastevanemate ootusi metoodika rakendamise suhtes, samuti nende arusaamu kiusamise olemusest ja võimalustest kiusamisega seotud probleeme ennetada. Fookuses oli ka laste sotsiaalne tegutsemine rühmas.